De gemeentelijke openbare bibliotheek van Wuustwezel is vrij toegankelijk voor iedereen. Zij is een democratische instelling. Haar collecties boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen (AVM), ook haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

Je wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs. Voor jongeren beneden de 12 jaar is de toestemming van de ouders vereist.  In het buitenland wonende lezers dienen een waarborg te betalen van 15 EUR. Deze waarborg wordt onmiddellijk terugbetaald bij beëindiging van het lidmaatschap.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 6 EUR per volledig jaar. Jongeren tot en met 18 jaar en senioren vanaf 60 jaar moeten geen inschrijvingsgeld betalen. De uitleen van boeken, kindercd’s en informatieve AVM is kosteloos. Voor andere cd’s bedraagt het uitleengeld 0,5 EUR per uitlening. Voor films bedraagt het uitleengeld 1 EUR per uitlening. Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus mogen alle cd’s gratis ontleend worden. De uitleentermijn voor alle materialen is 3 weken, behalve voor films 2 weken. Eén verlenging van deze termijn is mogelijk voor zover de werken niet door andere lezers zijn aangevraagd. Het aantal werken dat tegelijkertijd op een lenerskaart kan worden uitgeleend is in principe beperkt tot 10 boeken plus 5 AVM-materialen.

Wie de geleende werken te laat terugbrengt, betaalt 0,02 euro per boek en per dag achterstand, en 0,10  euro per dag per AVM-materiaal. De kosten voor het verzenden van herinneringsbrieven vallen ten laste van de gebruiker. Jongeren tot en met 12 jaar betalen alleen de kosten van de herinneringsbrief.

Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden medegedeeld.
De uitleningen zijn persoonlijk. Het geleende mag niet verder worden uitgeleend.

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken. Bij het ontvangen van een beschadigd werk of materiaal dient hij het personeel te verwittigen, zoniet kan hij aansprakelijk worden gesteld.

Persoonlijke gegevens door de lezer verstrekt worden in een geautomatiseerd bestand opgenomen voor intern gebruik. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld zonder de uitdrukkelijke toestem­ming van de lezer. (Wet op de privacy)
Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.